Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego eticket24.pl znajdującego się pod adresem URL https://eticket24.pl/ dalej zwanym Regulaminem

§1 Określenie Przedsiębiorcy

Jarosław Gruca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polski Instytut Sztuki Jarosław Gruca,ul. Rumiankowa 31/3 Wrocław 54-512 ,NIP 738-202-59-93, adres poczty elektronicznej: info@eticket24.pl, tel. 503108824 lub 519089727.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej.

 1. Portal – portal eticket24.pl.

 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

 3. AdministratorJarosław Gruca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polski Instytut Sztuki Jarosław Gruca, ul. Rodzinna 15/16, 53-029 Wrocław.

 4. Wydarzenie – spektakl, koncert, kabaret lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym realizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem eticket24.pl.

 5. Organizatorkażda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Wydarzenia.

 6. Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie.

 7. Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej, wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami.

 8. e-bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej, umożliwiającej jego wydrukowanie.

 9. Klient – każdy podmiot, który dokonuje zakupu lub rezerwacji Biletów za pośrednictwem eticket24.pl.

 10. Rezerwacja – czasowe zablokowanie przez Klienta w celu zakupu wybranych przez niego Biletów na Wydarzenie, co uniemożliwia zakup Biletów przez inne podmioty, dokonane za pośrednictwem Portalu, z określeniem formy Biletów oraz sposobu ich dostarczenia.

§ 3 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży Biletów za pośrednictwem portalu eticket24.pl.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki eticket24.pl oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Portalu.

 3. Wszystkie ceny podane w Portalu są cenami brutto i, jeśli nie zastrzeżono inaczej, wyrażone są w złotych polskich.

 4. Podstawowym środkiem porozumiewania się eticket24.plz Użytkownikami, jest sieć Internet, kontakt następuje w szczególności poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto Użytkownik i Portal mogą komunikować się z telefonicznie.

 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz do korzystania z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 6. Z Portalu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


§ 4 Rezerwacja i Zakup Biletów

 1. Za pośrednictwem Portalu Klient może zarezerwować Bilety na Wydarzenie.

 2. W celu dokonania Rezerwacji Klient musi wykonać następujące działania:

 1. wybrać Wydarzenia dostępne w Portalu,

 2. wybrać miejsce z dostępnych na dane Wydarzenie.

 1. Czas trwania rezerwacji determinowany jest przez wybór formy płatności i wynosi:

 1. dla przelewu bankowego: 2 dni robocze,

 2. dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin,

 3. dla płatności internetowej (on-line) kartą płatniczą: 24 godziny.

 1. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych.

 3. Administrator przesyła mailem na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.

 4. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.

 5. Bilet zostaje wysłany Klientowi po otrzymaniu pełnego wynagrodzenia.

 6. Jeżeli czasie trwania Rezerwacji, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, Rezerwacja zostaje anulowana.

 7. W celu dokonania zakupu zarezerwowanych Biletów Klient podejmuje następujące działania:

 1. podaje swoje dane tj. imię i nazwisko, adres skrzynki elektronicznej oraz telefon kontaktowy,

 2. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,

 3. wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,

 4. w przypadku Blankietów Biletowych wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej podaje pełny adres korespondencyjny zawierający
  ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy oraz miasto

 5. wybiera sposób płatności i dokonuje płatności.

 1. W trakcie zakupu lub Rezerwacji Klient może wybrać opcję otrzymywania informacji o Portalu i Wydarzeniach na wskazany adres poczty elektronicznej.


§ 5 Bilety

 1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF.

 2. Dostępne formy Biletów na Wydarzenie podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji/zakupu.

 3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w trakcie Rezerwacji/zakupu Biletu.

 4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, a także ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

 5. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.§ 6 Płatności i Rezerwacje

 1. Eticket24.pl oferuje następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy,
  b) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,

 2. Dostępne dla konkretnego Wydarzenia formy płatności podawane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.

 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów.

 4. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Portalem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych. Nazwa podmiotu/podmiotów znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów.

 5. Zawarcie umowy zakupu Biletów następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności. Klient akceptuje warunki zakupu poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 6. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.

 7. Płatność powinna być dokonana w PLN.§ 7
Dostarczenie Biletów.

 1. Dostępne są następujące formy dostawy Biletu:
  a) dla Blankietów Biletowych: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich oraz do odbioru od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu,
  c) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta.

 2. Blankiety Biletowe i dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie podane są w trakcie dokonywania rezerwacji lub zakupu.

 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów przed dokonaniem zakupu.

 4. Terminy dostarczenia Biletów są następujące:
  a) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego - minimum 3, maksimum 14 dni roboczych,
  b) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich - minimum 1, maksimum 4 dni robocze,


c) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną - maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji.

 1. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.

 2. Bilety PDF przesyłane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formie umożliwiającej ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości lub wydrukiem biletów elektronicznych, Klient powinien się kontaktować z Portalem mailem na adres info@eticket24.pl lub pod numerem telefonu 503108824,  519089727.

 3. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas rezerwacji. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, powinny być zgłoszone eticket24.pl niezwłocznie.

 4. W przypadku odbioru Blankietów Biletowych od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu Klient musi:
  a) znać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
  b) posiadać potwierdzenie dokonania rezerwacji, które wymieniane jest na Blankiety Biletowe.

 5. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji.

  § 8 Odwołanie Wydarzenia, zwrot Biletu

 1. Klientowi zawierającemu umowę zakupu Biletu poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy.

 2. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.

 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Administrator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres info@eticket24.pl  aktualnych danych do przelewu bankowego, oryginału Biletu (jeśli jest) oraz faktury za zakup Biletu.

 4. Żądania zwrotu ceny za zakup Biletu za odwołane Wydarzenie przyjmowane są przez Eticket24.pl przez czas podany przez Eticket24.pl, nie krótszy jednak niż 30 dni od daty ogłoszenia o odwołaniu lub zmianie miejsca lub daty Wydarzenia.

 5. Zwrot ceny zakupu Biletu nastąpi na rachunek bankowy Klienta. W przypadku niemożności ustalenia numeru rachunku bankowego Klienta Eticket24.pl niezwłocznie skontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie w celu ustalenia numeru tego rachunku.

 6. Zwrot ceny za zakup Biletu zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, koniecznych do dokonania zwrotu.

 

 

§ 9 Reklamacje

 1. Eticket24.pl zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia Klientom najwyższej jakości świadczonych usług.

 2. Użytkownik może zgłosić do Eticket24.pl reklamację, jeżeli stwierdzi, że usługi nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.

 3. Użytkownik może złożyć reklamację: w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: info@eticket24.pl  lub pisemnie na adres ul. ul. Rodzinna 15/16, 53-029 Wrocław.

 4. Użytkownik, składając reklamację, powinien podać swoje imię i nazwisko i opisać, na czym polega niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, a także moment wykrycia tych nieprawidłowości.

 5. Eticket24.pl niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji, potwierdza fakt jej przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, podając jednocześnie numer reklamacji.

 6. Eticket24.pl rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 7. W przypadku uznania przez Eticket24.pl reklamacji za uzasadnioną, Użytkownik może żądać:

  1. w przypadku niewykonania usługi objętej reklamacją – zwrotu ceny tej usługi lub jej wykonania,

  2. w przypadku nienależytego wykonania usługi – częściowego zwrotu ceny zakupu lub należytego wykonania usługi.


§ 10 Wymagania w zakresie używanej przeglądarki internetowej


Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.


§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Portal świadczy usługi nieodpłatne takie jak:

 1. wysyłka newslettera,

 2. umożliwienie zamieszczania w Portalu komentarzy dotyczących Wydarzeń.

 1. Użytkownik zamieszczając komentarz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr osobistych i praw innych podmiotów, nie są sprzeczne z prawem oraz wyraża zgodę na ich opracowanie lub zmianę.

 2. W przypadku, gdy jakkolwiek podmiot uzna, że treść dostępna w Portalu narusza jego prawa lub dobra osobiste, zasady uczciwej konkurencji lub tajemnicę chronioną prawem, powinien poinformować o tym niezwłocznie Eticket24.pl.

 3. Eticket24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści.

 4. Eticket24.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 5. Portal nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub niewłaściwe funkcjonowanie Portalu, które wynika z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności:

 1. awarii występującej po stronie Użytkownika, również związanych z nieprawidłowym działaniem urządzeń,

 2. bieżących konserwacji Portalu, które mają na celu zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,

 3. awarii serwerów lub sieci teleinformatycznych.

 1. Eticket24.pl może zmienić Regulamin.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Eticket24.pl, nie wcześniej jednak niż od chwili opublikowania go w Portalu.

 3. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do zdarzeń mających miejsce po jego wejściu w życie, a dla zdarzeń mających miejsce przed jego wejściem w życie zastosowanie ma poprzedni Regulamin§ 12 Wejście w życie


Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2017 roku.  

 

 

 

 

Polityka prywatności serwisu biletowego Eticket24.pl www.eticket24.pl

 

Drogi Użytkowniku!

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

 

Jarosław Gruca Polski Instytut Sztuki ul. Igora Strawińskiego 9 lok.31 52-129 Wrocław NIP 738-202-59-93

  

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

Cel przetwarzania:

 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 

 • Realizacja Twoich zamówień

 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

 • Przesyłanie newslettera

 

Podstawa przetwarzania:

 

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych:

 

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Skutek niepodania danych:

 

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 

 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Serwisie

 • brak możliwości otrzymywania informacji o Wydarzeniach, na które bilety można zakupić w Serwisie

 

Możliwość cofnięcia zgody:

 

 • w każdej chwili

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

  

OKRES PRZETWARZANIA

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez którąkolwiek ze stron

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  

TWOJE UPRAWNIENIA

 

Przysługuje Ci prawo żądania:

 

 • dostępu do Twoich danych osobowych

 • ich sprostowania

 • usunięcia

 • ograniczenia przetwarzania

 

A także prawo:

 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

  

CIASTECZKA

 

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 

 • usunąć pliki cookies

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

 

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 • statystycznym

 • marketingowym

 • udostępniania funkcji Serwisu

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 

 

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

  

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 

 • podmiot realizujący dostawę biletów (w przypadku ebiletu jest do operator poczty internetowej)

 • dostawca płatności

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu biletowego

 • hostingodawca

 • podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu

 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

 • podmiot zapewniający system mailingowy

 • podmiot zapewniający usługi marketingowe

 • portale społecznościowe

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

 

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

 

Napisz na adres e-mail:

 

info@eticket24.pl

 

Wiadomość